بخش ویژه جنگ نرم در نمایشگاه دفاع مقدس - ويژگي هاي جنگ نرم