بخشداران

 بخشدار مرکزی شهرستان شهریار: رضا غلامی

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی 

 

از سوایق اجرایی ایشان میتوان به مسئول حراست فرمانداری جوانرود (استان کرمانشاه) رئیس اداره سیاسی فرمانداری شهرستان شهریار، سرپرست دفتر بازرسی فرمانداری شهرستان شهریار، رئیس اداره شهری و روستایی فرمانداری شهرستان شهریار، رئیس اداره سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهریار و بخشدار مرکزی  شهرستان شهریار.

 

 مسئول دفتر : آقای محسن نفریه

شماره تلفن : 65242323
شماره فکس : 65242321

بخشداری مرکزی شهریار دارای 5 شهر،12 نهاد شورای اسلامی روستایی و 9 دهیاری می باشد.