معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه : سرکار خانم سیده شهناز هاشمی

مدرک تحصیلی :  لیسانس حسابداری،دانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت توسعه منابع


سابقه خدمت: 19 سال

  از سوابق ایشان  میتوان به مسئول بررسی اسناد هزینه های اعتبارات تملک دارایی های و سرمایه ای استانداری تهران و فرمانداری های تابعه استان تهران-مسئول امور مالی فرمانداری شهرستان شهریار - سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شهریار  - معاونت برنامه ریزی و توسعه  فرمانداری شهرستان شهریار اشاره کرد.

 


مسئول دفتر: هادی عباسی نائینی

شماره تلفن : 65226312
شماره فکس : ۶۵۲۲۵۰۵۷

 

روسای ادارات معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهریار

 

           محمد اعلایی                    ابوالفضل پورثانی                      حمزه بهارلو                     امید مرادی

           مسئول اداری و مالی             مسئول طرح و برنامه               مسئول امور مالی            مسئول امور اداری