معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی: هادی منجیری


از فعالیت های وی میتوان  به  عنوان بخشدار مرکزی شهرستان شهریار و رئیس گروه تحقیق و تخلفات اداری غرب استان تهران اشاره کرد.

وی از شهریور سال 1399 به عنوان معاونت سیاسی و انتظامی شهرستان شهریار منصوب شد


مسئول دفتر: سید حسین حالقی

شماره تلفن: 652220002
شماره فکس: 65225057