معاونت هماهنگی امور عمرانی

 

 معاونت هماهنگی امور عمرانی : سید محمد علی رحیمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا شهری و روستای

از سوابق اجرایی اشان میتوان به  کارشناس مسئول ستاد پشتیبانی امداد و درمان جنگ استان تهران - مسئول امور اداری و دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران-رئیس اداره انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران -بخشدر مرکزی فیروزکوه- بخشدار بخش ارجمند -بخشدار مرکزی شهریار- بخشدار بخش جوقین شهریار رئیس دبیرخانه ستاد انتخابات استانداری تهران اشاره کرد.

 

مسئول دفتر: محمد رضا براتی

شماره تلفن : 65223300
شماره فکس : 65225057

 

روسای ادارات  و واحد های معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار

            محمد حسین مداحی               غلامرضا قربانی                  آقای  روح اله مقیسه                         علیرضا حسنی

       مسئول اداره شهری و روستایی     مسئول واحد بحران      سئول واحد ساخت و ساز های غیر مجاز       مسئول دفتر فنی